KRAFTING GROUP

Krafting Group është një kompani e regjistruar për tregti dhe shërbime. Në fushën e shërbimeve të konsulencës përgatisin studimet e fizibilitetit, projektet paraprake dhe projektet kryesore konceptuale, persekutime të reja sistematike të prodhimit, duke vlerësuar vlerën e tregut të objekteve ekzistuese, përgadit studime mbi vlerësimin e ndikimit në mjedis, për të zbatuar standardet ISO dhe HASSP (ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000).

Ekipi profesionistë i angazhuar në Grupin Krafting ka një traditë mbështetje te plot inxhinieri dhe ofron një kombinim të njohurive teorike dhe përvojës praktike. Konsumatorët e lokaleve krafting jane partnerët e grupit individual,te ndermarjeve te vogla dhe te mesme, si dhe komunat e mëdha industriale në Republiken e Maqedonis.