Ekologjija

listGrupi ekipi Krafting ka realizuar projekte të shumta dhe prodhuar më shumë studime për të vlerësuar ndikimin në mjedis, si dhe studimet për të prodhuar prodhim të pastërt në përputhje me kërkesat për objektet e mëdha industriale dhe të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Grupi ekipi krafting është një profesionist i arsimuar dhe me përvojë në kryerjen konsulences dhe ka kryer një sëri trajnimesh, prezantime dhe ligjerata për ngritjen e kapaciteteve dhe ndërgjegjësimin e publikut në çështjet që lidhen me mjedisin jetësor për grupe të ndryshme të tilla si komunat, organizatat jo qeveritare, dhe komuniteti i biznesit në Republiken e Maqedonise.

Ekipi profesional Krafting Group në zbatimin e aktiviteteve shqetësim kryesor ka për ndikimin e tyre në mjedis si dhe të kujdeset për eliminimin e ndikimeve që do të ndikojnë negativisht.

Ekipi yne konsulltativë ka bashkpunimë afat- gjatë me donatorë vendas dhe te huaj siq jan donatorë ne Maqedoni: Zyra UNDP ne Maqedoni, NATO, HQ Shkup, EBOR, GTZ,REC,EAR e tjer.

Krafting Grupi bashkëpunon me konsulentë të institucioneve të ndryshme shkencore të specializuara në fusha të ndryshme të tilla si :sociologjia, shkencat politike, gjeologji, biologji, hidrologji, mbrojtjen e mjedisit dhe kështu me radhë.

Shërbimet këshilluese të kryera nga KRAFTING grup:

  • Planifikimi konceptuale dhe strategjike
  • Përgatitja e raporteve për mbrojtjen e mjedisit jetesor
  • Përgatitja e studimeve për të vlerësuar ndikimet mjedisore
  • Kryerjes së hulumtimit për vlerësimin strategjik mjedisor
  • Përgatitja e studimeve të fizibilitetit
  • Përgatitja e projekteve paraprake dhe kryesore
  • Zbatimi i standardeve të ISO dhe HACCP
  • Projektet për pejsazhin urban dhe shfrytzimet e tokës.
  • Projektet e sistemit të ujsejllsit
  • Shërbimet administrative

РЕФЕРЕНЦИ