KRAFTING GROUP

Крафтинг Груп е компанија регистрирана за трговија и услуги. Во делот на консултантски услуги таа изработува физибилити студии, идејни и главни проекти, концептуални и системски проекти на нови производни прогони, врши проценка на пазарната вредност на постоечки објекти, изработува студии за оценка на влијанието на животната средина, имплементира HASSP и ISO стандарди (ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000).

Стручниот тим ангажиран во Крафтинг Груп, има традиција за целосна инженерска подршка и нуди комбинација на теоретско знаење и практично искуство. Клиенти на крафтинг Груп се локални индивидуални партнери, мали и средни претпријатиа како  големи индустриски комплексии општини во Република Mакедонија.

Како резулатат на својата посветеност и политика на квалитет во работењето Крафтинг Груп е носител на ISO 14001 и ISO 9001 сертификатите