Екологија

listТимот на Крафтинг Груп има реализирано голем број проекти и изработено повеќе елаборати  за проценка на влијанието врз животната средина, како и студии за производство согласно барањата за почисто производство за големи индустриски капацитети и мали и средни претпријатија. Тимот на крафтинг груп е стручен едуциран и искусен во извршување на консултантски услуги и има реализирано низа обуки, презентации и предавања за јакнење на капацитетите  и подигнување на јавната свест за прашања поврзани со жиотната средина за различни целни групи како што се општини, невладини организации, и бизнис заедницата во Република македонија.

Стручниот тим на Крафтинг Груп при реализација на активностите води грижа за нивното влијание врз животната средина и се грижи за елиминирање на влијаниата кои негативно ќе влијаат врз околината.

Нашиот консултански тим има долгогодишна соработка со со националните и странски донатори во македонијакако што се: UNDP канцеларијата во македонија, NATO HQ Скопје, EBOR, GTZ, REC, EAR и др.

Крафтинг груп соработува со консултанти од различни научни институции специјализирани во различни области како социологија, политички науки, геологија, биологија, хидрологија, заштита на животната средина и сл.

Консултантски услуги кои ги извршува KRAFTING GROUP:

  • Концептуално и стратешко планирање
  • Изработка на елаборати за заштита на животната средина
  • Изработка на студии за оценка навлијанието врз животната средина
  • Изработка на студии за стратешка оценка на животната средина
  • Изработка на физибилити студии
  • Изработка на идејни и главни проекти
  • Имплементација на ISO стандарди и НАССР
  • Проекти за партерно уредување и искористување на земиштето
  • Проектирање на водводни системи
  • Административни услуги

РЕФЕРЕНЦИ