Прва Петолетка - Трстеник


"Прва Петолетка" - Трстеник е формирана на 23.03.1949 година, со одлука на владата на федеративна Република Југославија, во почетокот на првиот петгодшен развоен план, по што го доби своето име.
"Прва Петолетка" е интегрален производител на сите хидраулични и пневматски компоненти и системи, за сите области на примена од подморници до авиони.
"Прва Петолетка" денес е значаен извозник кој своите производи ги пласира во преку 30 земји на 4 континенти. Со најголемиот постигнат извоз од околу 40% производство, "Прва Петолетка"пласираше повеќе хидраулика и пневматика во светот отколку што во Југославија пласираа сите домашни и странски производители заедно.
Во Компанијата работат преку 1100 работницикои доследн и упорно го освојуваа производството на хидраулика и пневматика и ја ширеа нејзината примена, допринесувајќи во работнатата продуктивност и нејзина хуманизација, заради што сме добитници на многу друштвени признанија.
"Прва Петолетка" - Трстеник има сертифициран систем за контрола на квалитетот спрема ISO 9001 од куќата УВ ЦЕРТ за кочници и други уреди и системи на патни и шински возила и мобилни машини, системи и уреди за подмачкување, проток на горива, припрема и производство на компримиран воздух, сигнализација, манипулација со товар, разладни клими и турбокомпресори.

 

 

Кон веб страната на  "ПРВА ПЕТОЛЕТКА" - Трстеник>>